MR

De medezeggenschapsraad is een wettelijk orgaan waar de ouders en het personeel medezeggenschap hebben in bepaalde aangelegenheden de school betreffend, en kan aan het bevoegd gezag voorstellen doen en standpunten kenbaar maken. De medezeggenschapsraad wordt gevormd door ouders en teamleden.

Teamgeleding MR

  • Rowan Ruurda
  • Brenda José
  • Romy Raadgever

Oudergeleding MR

  • Lars Mulders
  • Jitske de Vries
  • Barbara Melchior

Vragen kunt u mailen naar: mrbernardus@twijs.nl