MR

De medezeggenschapsraad is een wettelijk orgaan waar de ouders en het personeel medezeggenschap hebben in bepaalde aangelegenheden de school betreffend, en kan aan het bevoegd gezag voorstellen doen en standpunten kenbaar maken. De medezeggenschapsraad wordt gevormd door ouders en teamleden.

Teamgeleding MR

  • Rowan Ruurda
  • Marise van Muiswinkel
  • Loes van den Bogaert

Oudergeleding MR

  • Hanneke Aldenhuijsen
  • Jitske de Vries
  • Ingeborg Dolhain

Vragen kunt u mailen naar: mrbernardus@twijs.nl